Als er iets mis is...

Overal waar gewerkt wordt ontstaan wel eens misverstanden of worden er fouten gemaakt, dus ook op onze school. Die misverstanden of fouten moeten natuurlijk wel uitgepraat en opgelost worden. Als ouder richt u zich in eerste instantie tot de leerkracht van uw kind en/of andere direct betrokkene om over zaken waar u zich niet in kunt vinden te overleggen. Ons streven is dat elke leerkracht u en/of uw kind altijd serieus neemt en goed naar u en/of uw kind luistert en samen met u en/of uw kind naar de best mogelijke oplossing zoekt. Mocht u het gevoel krijgen dat u niet serieus genomen wordt of komt u er met de leerkracht niet uit, dan kunt u de zaak bespreken met de directie of de KC'er van de school. Zij luisteren naar u, geven informatie over mogelijke vervolgstappen en brengen u eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere begeleiding in de klachtprocedure. U kunt de externe vertrouwenspersoon zien als een objectieve deskundige van buiten de school. De externe vertrouwenspersoon begeleidt u bij het wegnemen van uw klacht.

Mocht de kwestie na overleg voor u alsnog niet op een bevredigende wijze zijn opgelost, dan kunt u uw klacht neerleggen bij de bestuurder van EduMare. Op grond van de klachtenregeling staat het u ook vrij direct een klacht in te dienen bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), waarbij EduMare is aangesloten. Het beleid van de LKC is er evenwel op gericht dat klachten zoveel mogelijk binnen de (school)organisatie zelf worden opgelost. In het kader van dit beleid verwijst de LKC zaken die nog niet voldoende binnen de organisatie zelf zijn behandeld, naar de organisatie terug teneinde te bewerkstelligen dat binnen de organisatie alle wegen worden bewandeld om tot oplossing van de klacht te komen. Kan de klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan neemt de LKC de klacht uiteraard in behandeling. Gelet op het beleid van de commissie geven wij u dringend in overweging een klacht in eerste instantie op te lossen op schoolniveau en - indien dit niet leidt tot een voor u bevredigende uitkomst - de zaak voor te leggen aan de bestuurder van Edumare.

Het adres van Edumare is:
Gemeenlandsedijk 26a
3216 AG Abbenbroek
E-mail: secretariaat@edumarevpr.nl
Telefoon 0181-391044

Bij klachten over seksueel geweld of seksuele intimidatie verzoeken we u direct de directeur van de school of de bestuurder van EduMare hiervan in kennis te stellen. Ook kunt u direct contact opnemen met de vertrouwensinspecteur (Inspectie van het Onderwijs), T: 0900-1113111.

Externe vertrouwenspersoon
Als u van mening bent dat uw klacht onvoldoende serieus wordt genomen, kunt u altijd contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van EduMare. De taak van de externe vertrouwenspersoon is na te gaan of de klacht opgelost kan worden door bemiddeling of dat er aanleiding is tot het indienen van een klacht. Desgewenst begeleidt de externe vertrouwenspersoon u bij de verder procedure. Marjon ten Heggeler is de externe vertrouwenspersonen van Onderwijsgroep EduMare. Zij is bereikbaar op T: 010-4071599 of E: m.tenheggeler@cedgroep.nl 

Mocht u toch meteen een officiële klacht willen indienen, dan kunt u contact opnemen met de  Landelijke Klachtencommissie onderwijs (LKC) ondergebracht bij Onderwijsgeschillen. Het adres van Onderwijsgeschillen is:
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
T: 030-2809590
E: info@onderwijsgeschillen.nl

Intern vertrouwenspersoon 

Esther Landman en Jetse Bosman zijn onze interne vertrouwenspersonen. Leerlingen, ouders en collega's kunnen altijd met hun in gesprek als zij daar behoeften aan hebben. 

jetse.bosman@edumarevpr.nl

esther.landman@edumarevpr.nl