Medezeggenschapsraad

Voor het functioneren van een school worden dagelijks plannen gemaakt, beslissingen genomen en veranderingen doorgevoerd. De verantwoordelijkheid voor het beleid op school ligt bij het bestuur en de directie. Het (voorgenomen) beleid gaat leerkrachten, ouders en leerlingen direct of indirect aan. De directie is verplicht om hierover te overleggen met de medezeggenschapsraad (MR).

De MR van De Vlasbloem  bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Als adviserend lid woont de schooldirecteur regelmatig de vergaderingen bij. De MR vergadert ongeveer 1 maal per 6 weken. Vooral de school gebonden zaken worden hier besproken. U kunt de MR bereiken via: mr.vlasbloem@edumarevpr.nl

MR leden
De leden van de MR worden gekozen door hun eigen 'achterban'. Middels de nieuwsbrief en social schools wordt verslag gedaan van de activiteiten. De MR bestaat uit:

Oudergeleding Arno Rosendaal
  Sonja Meyboom - Prins
  Sandra Simbhoedatpanday
Personeelsgeleding Eshter Landman
  Lisa Roodenburg
  Wout van Sintmaartensdijk
Adviserend lid Maaike Jansen (directeur)

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Van de (G)MR wordt een standpunt verwacht ten opzichte van datgene wat het schoolbestuur doet of laat. Een deel van die plannen komt voort uit  maatschappelijke ontwikkelingen en/of overheidsbeleid. Daarnaast zijn er nog ontwikkelingen binnen de onderwijswereld. Taak van de (G)MR is om te oordelen over (beleids-)voorstellen van  het bestuur van de Vlasbloem  en over de wijze waarop e.e.a. op bestuurs- en op schoolniveau wordt uitgevoerd. Een (G)MR heeft op een aantal punten instemmingsrecht en anders advies- of informatierecht. De (G)MR mag bovendien op eigen initiatief over zaken betreffende de stichting of de school het bestuur van de stichting,  respectievelijk de schooldirectie te adviseren